สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  คะเนนอก
 
1. นายอุทิศ  ทับธานี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุลจักร  อักษร
2. เด็กชายอิทธิศักดิ์  จันทาทอง
 
1. นายอุทิศ  ทับธานี
2. นางสุพรรษา  อะคะสีวร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายกิติพงษ์  ชื่นจิตร
2. เด็กชายราเชนทร์  ทองทัพ
 
1. นางสาวอัญชนา  กุลบุตร
2. นางจตุพร  วัณโท
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทพเสน
2. เด็กชายแทนวิสัยทัศน์  ธนุการณ์
 
1. นางสาวอัญชนา  กุลบุตร
2. นางจตุพร  วัณโท
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายวิเชียร  ดอนแก้ว
 
1. นางสาวอัญชนา  กุลบุตร