สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  พื้นชมพู
2. เด็กหญิงจิราภา  ปัดนา
3. เด็กหญิงธัญญาพร  ทุมกิจจะ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ที
5. เด็กหญิงภัทราวดี  พันธ์คูณ
6. เด็กหญิงวัลวิษา  ประชุมแดง
7. เด็กหญิงวิระพรรณ  แสงกล้า
8. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ไขคำ
9. เด็กหญิงศศิธร  สุภาษร
10. เด็กหญิงศิริญญา  ซอมรัมย์
11. เด็กหญิงสุทธิดา  คำมูล
12. เด็กหญิงอฐิษติญา  ขวัญมาศ
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  สาระทิศ
14. เด็กหญิงเกวลิน  เหล่าเรือน
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สาระทิศ
 
1. นางสาวธมนวรรณ  คนฉลาด
2. นางนัตตา  มณีวัน
3. นางวันทา  เดชารัตนชาติ
4. นายบรรจบ  เหล่าเรือน