สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  บัวนิล
2. เด็กชายวิชัย  ภาระเวช
 
1. นางสาวนิตยา  รอบรู้
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บู่คำ
 
1. นางสาวจารุณี  ชิณกะธรรม