สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัก  สีมาฤทธิ์
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  มีแววแสง
3. เด็กหญิงปกิตา  หมุนสิงห์
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองพิมพ์
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชื่นใจ
 
1. นางรจนา  ป้อมแดง
2. นางมณีพรรณ  มนัสสา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริญช์ยา  บรรเทิงสุข
 
1. นายศิวเนตร  การกล้า
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรกันย์   แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวปราณี  ชูชม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิธิชัย   ใจเอื้อ
2. เด็กหญิงปภาวดี  สีหาพงษ์
 
1. นางสาวปราณี  ชูชม
2. นางวัลงาม  เชื้อเวียง