สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจนา  ต่อต้น
 
1. นางสาวธิดารัตน์   รอดภัย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตภาส    แก้วไทรเลิศ
 
1. นางสาวธิดารัตน์   รอดภัย
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายญาณภัทร  อังฉกรรจ์
 
1. นางสาวแพงจิตร์  แสนสุข
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  เข็มดี
 
1. นางจงจิตต์  โพไทร
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฎฐชัย  บัวแสง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรืองแสง
 
1. นางจงจิตต์  โพโทร
2. นางสาววันเพ็ญ  คำกุณา