สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาดา  จันทรเทพ
 
1. นายวิทยา  หวานอารมณ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายกรกฎ  ปามุทา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คำชมพู
 
1. นางสาวศิรินยา  ลินศิริ
2. นางพัชณิตา  ใหลหลั่ง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายพีรยุทธ  คุณพาที
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ขันเลข
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
2. นางวริสรา  เสียงใส
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายอินทวิเชียร  สีดาแก้ว
 
1. นายสมใจ  แสงจันทร์