สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฮี สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภวังค์
2. เด็กชายธีระพงษ์  พวงสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ศรีทนาม
 
1. นางวัลลภา  พันธ์สุวรรณ
2. นางสาวรฐา  ใจเดี่ยว
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  มุสะกะ
2. เด็กหญิงนิชานันท์  วะนา
3. เด็กหญิงมนตรา  มณีภาค
 
1. นางวัลลภา  พันธ์สุวรรณ
2. นายไชยา  ฉ่ำเมืองปักษ์