สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงณภัทร  อินทรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิรินภา  หอมกลิ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชุดา  รักไทย
2. นางปริณา  พสุนนท์