สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จุใจล้ำ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุตรวงษ์
3. เด็กหญิงนันทิยา  ประสมพลอย
4. เด็กหญิงนุศรา  เสนาใหญ่
5. เด็กหญิงปริญญา  สีดาสี
6. เด็กหญิงปรียณัฐ  กาญจนรัตน์
7. เด็กหญิงปวีณา  สีดาสี
8. เด็กชายภานุพงษ์  วงค์คูณ
9. เด็กชายวรรณชิต  ผมหอม
10. เด็กหญิงวาสนา  ประสมพลอย
11. เด็กชายวีระพงษ์  เสนาใหญ่
12. เด็กหญิงสำรวย  สุทธสา
13. เด็กหญิงสุกาณดา  ทองรส
14. เด็กหญิงสุนิสา  ก้อนคำ
15. เด็กหญิงสุปราณี  แก้วเหลา
16. เด็กหญิงอติมา  วิลัย
17. เด็กหญิงอทิตยา  คูณมี
18. เด็กชายอนุชิต  ประทุม
19. เด็กหญิงอรทัย  จันทาลุน
20. เด็กหญิงอาภรณ์  ดวงไกรแผง
 
1. นายวิบูลย์  สุขเสริม
2. นางนงเยาว์  สุขเสริม
3. นางสาวธิดารัตน์   สุขเสริม
4. นายพูนผล  เหมแดง
5. นางสมรัก  พสุนนท์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วคูณ
2. เด็กหญิงจิราพร  นันตะวัน
3. เด็กหญิงณัฐริกา  จุใจล้ำ
4. เด็กหญิงทัศนีย์  วงค์ขันธ์
5. เด็กหญิงมาริสา  นันไชย
6. เด็กหญิงวัชรินทร์  กันหาวัน
7. เด็กหญิงศิริขันธ์  สร้อยมุข
8. เด็กหญิงศิริพรรณ  สร้อยมุข
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทานาฤทัย
10. เด็กหญิงสุจินดา  สุวรรณที
11. เด็กหญิงสุปราณี  กุดเหลา
12. เด็กหญิงสุพรรณี  สุดไชย
 
1. นางสาวราตรี  ส่องเสนา
2. นายวิทยา  สืบแล
3. นางพัชรินทร์  สุขดีจิรัฐ
4. นางสาววิจิตรา  คนขยัน
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วคูณ
2. เด็กหญิงจิราพร  นันตะวัน
3. เด็กหญิงทัศนีย์  วงค์ขันธ์
4. เด็กหญิงบังอร  พันวิชัย
5. เด็กหญิงประภัสสร  เจริญพันธ์
6. เด็กหญิงพนิดา  บุญเรือง
7. เด็กหญิงมาริสา  นันชัย
8. เด็กหญิงวัชรินทร์  กันหาวัน
9. เด็กหญิงวาสนา  แสนลา
10. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พลอยยอด
11. เด็กหญิงศิริขันธ์  สร้อยมุข
12. เด็กหญิงศิริพรรณ  สร้อยมุข
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทานาฤทัย
14. เด็กหญิงสุจินดา  สุวรรณที
15. เด็กหญิงสุพรรณี  สุดไชย
16. เด็กหญิงเปรมกมล  เกศงาม
 
1. นางสาวราตรี  ส่องเสนา
2. นางพัชรินทร์  สุขดีจิรัฐ
3. นายบุญช่วย  สายราม
4. นางมัลลิกา  สีมั่น
5. นายวิทยา  สืบแล
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนัน  บุญคุณ
2. เด็กหญิงฐาณิสา  สังขะทา
3. เด็กหญิงฐาปนีญา  โชติสน
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุดไชย
5. เด็กหญิงพิมพ์มณี  กุดเหลา
6. เด็กหญิงวิณา  ชานนใจ
7. เด็กหญิงวิณิชชา  แสงใสแก้ว
8. เด็กหญิงอลีรักษ์  คูณทาการ
9. เด็กหญิงอัมรินทร์  ทางชอบ
 
1. นางสาวราตรี  ส่องเสนา
2. นางสาวสุมิตรา  บุตรสมศรี
3. นางสาวกิตติพร  อาจหาญ
4. นางสาวดารณี  ป้อมหิน
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฉลองคุณ
 
1. นายปฏิวัติ  ทองลือ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  ทานาฤทัย
2. เด็กชายพีระพัฒน์  อเนกา
 
1. นายศักดรินทร์  พรมทอง
2. นายคมสันต์  ก้อนคำ
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เหมแดง
2. เด็กชายสิทธิโชค  วงศ์ขัน
 
1. นายนายศักดรินทร์  พรมทอง
2. นายพูนผล  เหมแดง
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  ชาตรี
2. เด็กชายศิริวัฒน์  บุปผาดี
 
1. นายศักดรินทร์  พรมทอง
2. นางสาววิจิตรา  คนขยัน