สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไตรรัตน์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จรลี
 
1. นางแพงศรี  สิงห์ธรรม
2. นางจุฬาพันธ์  ผาไชย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงชนันพร  ตรีชา
2. เด็กหญิงนาตยา  บุญชิต
 
1. นางแพงศรี  สิงห์ธรรม
2. นายสุจิตร  เกษเจริญคุณ
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  สายันต์
 
1. นายพลชิต  ยิ่งยืน