สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัชรีย์ญา  สระทองพลอย
2. นางสาวพิศตะวัน  อุณหะพันธ์
3. เด็กหญิงวริศรา  คำหล่อ
 
1. นางกนกรดา  ชัยประเสริฐ
2. นางวิลาวัณย์  เบื่อน้อย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ศิริ  สมคิด
 
1. นางวิกัญดา  พูลเพิ่ม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงงามพิศ  ศรีธัญ
 
1. นายเมธี  น้อยดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิตา  จำปาแดง
2. นางสาววลัยลักษณ์  สำราญสุข
3. นางสาวสุนิตรา  พสุนนท์
 
1. นางสุจิตรา  ต้นวงศ์
2. นางสาวภัทรภรณ์  สาเกตุ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐวัช  วงศ์จอม
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พร้อมสุข
 
1. นางกนกรดา  ชัยประเสริฐ
2. นางวิลาวัณย์  เบื่อน้อย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  ปัญญาวุฒิ
2. เด็กชายศิริขวัญ  โสรส
 
1. นายปรินทร์วัฒน์  บุญนิรันดร์
2. นางสาวยุภารักษ์  อุทิตสาร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สมบูรณ์
 
1. นายวาทิตย์  คำสิงห์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรชตะวัน  แสงแดง
2. เด็กหญิงกฤษณา  ราศี
3. เด็กชายกันตนา  โพธิ์เมือง
4. เด็กชายจักรินทร์  พวงทอง
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  พันธ์ละหาร
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีทอง
7. เด็กหญิงชลธิชา  น้ำรักษ์
8. เด็กหญิงทัศนีวนิช  นามโสรส
9. เด็กหญิงธีรวุธ  ปรากฎ
10. เด็กชายนครินทร์  ไชยดี
11. เด็กชายนันทกร  ธรรมนาม
12. เด็กหญิงนิชญา  อัปกาญจน์
13. เด็กชายนิรันดร์  คุณธรรม
14. เด็กชายนิรุทธิ์  บรรลุศิลป์
15. เด็กชายประทีป  สืบก่ำ
16. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ใหญ่ปราม
17. เด็กหญิงพรรณิกา  วงศ์มาตร
18. เด็กหญิงพัณณิตา  สมบูรณ์
19. เด็กชายพีระพงษ์  ธรรมคำ
20. เด็กหญิงรจนา  ศรีวิลัย
21. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  กาลสูงเนิน
22. เด็กชายวชิรวิทย์  เรืองโสม
23. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สำราญสุข
24. เด็กหญิงวาสนา  คนไว
25. เด็กหญิงวิชุลดา  เกตุประสิทธิ์
26. เด็กหญิงศศิวิมล  เสียงหวาน
27. เด็กหญิงศิธาทิพย์  จันทร์หอม
28. เด็กหญิงศิริพร  สุขุมา
29. เด็กชายสรายุทธ  พรมลี
30. เด็กชายสันทัศน์  คำแพง
31. เด็กชายสิทธิพร  ลอดหา
32. เด็กชายสุนทร  กมุทรัตน์
33. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญศิริ
34. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  พวงทอง
35. เด็กชายอภิชาติ  มุทาพร
36. เด็กหญิงอรชนก  เนตรวงษ์
37. เด็กชายอาธร  อันไธสง
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจทัศน์
39. เด็กหญิงเวณิกา  พูลเพิ่ม
40. เด็กชายเอกรัฐ  นอลา
 
1. นายวาทิตย์  คำสิงห์
2. นายพิทักษ์   จำปาวัลย์
3. นายปรินทร์วัฒน์  บุญนิรันดร์
4. นายชาญวิทย์  เวชพูล
5. นายถนอม  เจริญจิตร
6. นายชาญยุทธ  ลือนาม
7. นางสาวภูริภัทร  เขียวขำ
8. นางศิรินทร์ทิพย์  จำปาวัลย์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. นางสาวพิศตะวัน  อุณหะพันธ์
2. นางสาววสุนันท์  ศรีจันทร์
 
1. นางกนกรดา  ชัยประเสริฐ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงนิศาชล  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงวรรณภา  มณีสาย
 
1. นางพยงค์  จิระพงษ์
2. นางโสภิษฐ์  พูลเพิ่ม
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงช่อผกา  โม้แซง
2. เด็กหญิงพรรณมัย  สัจธรรม
 
1. นางสาวยุภารักษ์  อุทิตสาร
2. นางสาวเย็นจิตร  ชิงจันทร์
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุดยอด
2. เด็กหญิงเมธาวี  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวยุภารักษ์  อุทิตสาร
2. นายชาญยุทธ  ลือนาม