สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายจักรพัทร์  พวงพันธ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สินธิ์หา
 
1. นางณัฐวรรณ  พรมบุญ
2. นางสาวดรุณี  หนูสะอาด
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงพรนิภา  ฉัตรสุวรรณ
2. เด็กชายวิทยา  สิงห์ษา
 
1. นางณัฐวรรณ  พรมบุญ
2. นางสาวดรุณี  หนูสะอาด
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายศรัญญู  พิมพารัตน์
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  พรมบุญ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  โสภา
 
1. นางณัฐวรรณ  พรมบุญ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยนุช  ใจหาญ
2. เด็กหญิงศศิธร  วะสัตย์
3. เด็กหญิงสิริยากร  พรมมาพิษ
 
1. นายสมบัติ  สาสนาม
2. นางพิชญาภา  คำสิงห์