สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันยา  พุฒโสม
2. เด็กชายคมกริช  กลโชติ
3. เด็กชายยุทธนา  กุมภาพงษ์
4. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วเนตร
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชลเทพ
 
1. นายนราศักดิ์  สร้อยสนธ์
2. นายบัณฑิต  ภาระเวช
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วันงาม
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  บุตรเคน
3. เด็กหญิงมาริษา  ลาภูตะมะ
4. เด็กหญิงราตรี  บุตตะราช
5. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  เจริญสุข
6. เด็กหญิงสิฏิพร  มุติมรรดา
7. เด็กหญิงสุดาพร  ยุตกิจ
8. เด็กหญิงสุมาลี  สมภัย
9. เด็กหญิงอรปรียา  ภูมิชัย
10. เด็กหญิงอุทุมภรณ์  วงศ์จำปา
 
1. นางศิริบูรณ์  พลหาร
2. นางสาวเย็นจิตร  แสงแดง
3. นางรุ่งฤดี  ทองคำชุม
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรรเพชญ  ภูงาม
 
1. นายนราศักดิ์  สร้อยสนธ์