สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สวงสี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  จารุวงศ์
3. เด็กหญิงพัชราภา  บัวถา
4. เด็กหญิงสุวนีย์  สายเนตร
5. เด็กหญิงหนูพิศ  สีงาม
6. เด็กหญิงอภิมณี  คล้ายหริ่ม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไกรสรสวัสดิ์
2. นางสำอาง  กอดทอง
3. นางสาวสุพรรณี  สีสุวะ
4. นางสาวอารดา  เสริมทรัพย์