สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ดลโสภณ
2. เด็กชายฉัตรชัย   ไชยะโอชะ
3. เด็กหญิงปณิชา  คงมั่น
4. เด็กชายวีรวัฒน์  วงค์สวรรค์
5. เด็กชายสิทธิโชค  ภูจอมเดือน
6. เด็กชายอัครเดช  ด้วงชิณ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มูลสิน
2. นายวรวัส  โพธิ์งาม
3. นางนิภาพร  รอบรู้
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ไชยะโอชะ
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ลาดสมดี
3. เด็กชายทวีศักดิ์  แดงกัณหา
4. เด็กชายธนพล  ไชยะโอชะ
5. เด็กหญิงรัชนก  เบ้าน้อย
6. เด็กหญิงสาวิตรี  วงศ์โสม
 
1. นายชูศักดิ์  ศุภราชัยกุล
2. นางเพชรศรี  ศุภราชัยกุล
3. นายประมอญ  สูงสง่า
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายจิระวัฒน์  จันสด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชาวเมืองคง
 
1. นางนิภาพร  รอบรู้
2. นายวรวัส  โพธิ์งาม