สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประเสริฐพร  นนทะศรี
 
1. นางจริยาวัตร  สัตยากูล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  พิเคราะห์
2. เด็กหญิงนภาพร  สุภาษร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  การรุณรักษ์
 
1. นางศิริวรรณ์  พันธ์ทอง
2. นางเพชรรินทร์  ประหุน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัฏสินี  ตะโสรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ศรีผง
3. เด็กหญิงวัลย์นิสา  ป้องพันธ์
 
1. นางภัทรา  กุลศิโรรัตน์
2. นางศิริวรรณ์  พันธ์ทอง
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหนูเจียง  โยธาศรี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เครือสีดา
 
1. นางสาวสมคิด  คำวัน
2. นายธนศักดิ์  เคนบุปผา
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองอินทร์
2. เด็กชายวันเฉลิม  หินแรง
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  คนที
 
1. นางศิริวรรณ์  พันธ์ทอง
2. นางเพชรรินทร์  ประหุน
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจักรพันธ์   บันทร
2. เด็กชายธนภูมิ  รุ่งเช้า
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  คนที
 
1. นางศิริวรรณ์  พันธ์ทอง
2. นางเพชรรินทร์  ประหุน