สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มูลสิน
2. เด็กหญิงชุติมา  สายเสมา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สืบหาญาติ
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  จำปาขาว
5. นางสาวมุธิตา  แก้วมีศรี
 
1. นางบริสุทธิ์  มุสิกสาร
2. นางอรัญญา  มูลสิน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุพันธ์  ขันบุตรศรี
 
1. นายวุฒิชัย  ธิมาชัย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกล้าหาญ  โสมสุด
2. นายธีระพงศ์  สีดาดี
3. นายนคร  เคนงาม
4. นายวรวัติ  ขันตรี
5. นายศราวูธ  มณีรัตน์
6. นายศัตวรรษ  ชาวสองคอน
7. นายสุริยัน  ประสานสี
8. นายเสกสรรค์  สุธรรมวงศ์
 
1. นายศิริพันธ์  จุรุเทียบ
2. นายอนุชิต  วิลามาศ
3. นายชาญวิทย์  ภววิจารณ์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบัญชา   คำใบ
 
1. นายวุฒิชัย  ธิมาชัย