สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักษ์  คุณพาที
2. เด็กชายวิรักฎฐ์  ถึงแสง
 
1. นายนิเวศ  รูปแกะ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร   เกษียร
 
1. นางสาวจิราวรรณ  กุมภาพงษ์
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ  พิมพ์กรม
 
1. นายทวีศักดิ์  กุมภาพงษ์
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ผิวขำ
2. เด็กชายจักษ์  คุณภาที
3. เด็กหญิงจันทราภา  ขำคม
4. เด็กหญิงจินตนา  ทองแสน
5. เด็กหญิงจิราพร  ไชยมุณี
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมพา
7. เด็กหญิงชลนภา  แตงกลาง
8. เด็กชายณภัทร  เกษียร
9. เด็กชายธนโชติ  พิมพ์กรม
10. เด็กชายธรรมติกร  เรืองเนตร
11. เด็กชายธีระยุทธ  นุ่มนวล
12. เด็กหญิงนราทิพย์  มาศขาว
13. เด็กหญิงนันธิยา  สายทอง
14. เด็กหญิงประกายแก้ว  มุงคุณพล
15. เด็กหญิงพรนภา  รักษาพันธ์
16. เด็กหญิงพรปทุม  มะยัง
17. เด็กชายมงคล  ท้าวด่อน
18. เด็กหญิงลักษณ์มนพร  พันโบ
19. เด็กชายวรพล  คมสัน
20. เด็กหญิงวรรณพร  แสงสว่าง
21. เด็กชายวสุพล  ปุยฝ้าย
22. เด็กหญิงวิจิตรา  โพโสภา
23. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยพันโท
24. เด็กหญิงสุนิตรา  วงศ์กัณหา
25. เด็กหญิงสุภาณี  ว่องไว
26. เด็กชายสุรสิทธิ์  สิตวงษ์
27. เด็กหญิงสุวนันท์  พุฒโสม
28. เด็กชายสุเกษม  คำผุย
29. เด็กหญิงหทัยวรรณ  แก้วพิลา
30. เด็กหญิงเทียบทอง  หนองแคน
 
1. นายทวีศักดิ์  กุมภาพงษ์
2. นางปัทมาภรณ์  วงศ์บุดดี
3. นางนวลจันทร์  มาพระลับ
4. นางสาวเมษญานันทุ์  คันศร