สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภัสษร  กองพร
 
1. นางรัตนาพร  โพธิ์สาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาตา  บุบผาดี
 
1. นายอานนท์  ศรศรี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภาศิริ  โพธิ์สาร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เชื้อดวงผุย
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีมาฤทธิ์
 
1. นางวิภาภรณ์  จันจำปา
2. นางรัตนาพร  โพธิ์สาร
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ  รอบรู้
2. เด็กชายณัฐวัตร  แสงมณีญานนท์
3. เด็กชายพรพิชัย  จันทร์แผง
 
1. นางพรสวรรค์  เครื่องกัณฑ์
2. นางรุ่งนภา  โพธิ์งาม