สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  ใจมั่น
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  อยู่ศรี
3. เด็กชายเทพรา   คำด้วง
 
1. นายชาตรี  ตรีผลา
2. นายบรรดล  จันทร์หงษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุพาภร  หาญชัย
 
1. นายสุวรรณ  ดวงพิลา
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิธิกร  ชาดดา
2. เด็กชายพร้อมพงษ์  ชาติดา
 
1. นายกฤษณะ  ทูลประโคน
2. นางสาวนฤมล  กรินรักษ์