สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกตุชนก  พุมมา
 
1. นายสุรวิทย์  พรมทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  สิงห์มุ้ย
2. เด็กชายจิรเมธ  เครื่องกัณฑ์
3. เด็กชายธนานพ  คำสิม
4. เด็กชายธนานพ  แสงแดง
5. เด็กชายศิริศักดิ์  จันทะเสน
6. เด็กชายสุรวุฒิ  เคนบุปผา
 
1. นายยุทธพงษ์  บุตรวงค์
2. นายประเสริฐ  ขันสิงห์
3. นายวีระ  รูปคม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตา  สีกระสอน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทีอุทิศ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  คาดหมาย
 
1. นางจินตนา  บุญยืน
2. นางสาวพิศมัย  วงศ์ปัดสา
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิดารัตน์  ยงยืน
2. เด็กชายเมฆา  กาสิทธิ์
 
1. นางสาวพิสมัย  วงศ์ปัดสา
2. นายชาญชัย  เทียนหอม