สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียานุช  ประโลมนาม
2. นายพันธมิตร  รัตนศรี
3. นายภานุพงษ์  เรืองโสม
4. เด็กหญิงลัขนา  สำเภา
5. เด็กหญิงสิริมา  คำกันหา
 
1. นายศุภวัฒน์  พระสว่าง
2. นางพจนีย์  พระสว่าง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศตวรรษ  สิงห์เชื้อ
 
1. นางสาวอรชร  สายธนู
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายธีรพัฒน์  คชแพทย์
2. เด็กชายพีระพงษ์  ดาพะจิตร
 
1. นางสาวรัชดาพร  การกล้า
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายโยธิน  มัฐผา
 
1. นางสาวรัชดาพร  การกล้า
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิละดาพร  วรบุญญา
2. เด็กชายปิยะภัทธ์  ศรีคำ
3. เด็กหญิงพัชราภา  ดาบุดดี
 
1. นางคำยุ่น  มีธรรม
2. นางสาววิไลภรณ์  พร้อมวงค์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตนา  ทนงค์
2. นางสาววาทิณี  ดาบุดดี
3. นางสาวศิริลักษณ์  ดาบุดดี
 
1. นายคำยุ่น  มีธรรม
2. นางสาวอรชร  สายธนู