สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีทา
 
1. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอุลาวรรณ  เจริญแดง
 
1. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกริช  ทองนำ
2. เด็กชายชนากรณ์  อเนกา
3. เด็กชายพัฒนา  พรมเพ็ญ
 
1. นายวิศิษย์  ใชญัน
2. นางมะลิวัลย์  ใชญัน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บรรดาตั้ง
2. เด็กหญิงญานิกา  ทะยารัมย์
3. เด็กหญิงภาวิดา  โกท์
 
1. นางมลิวรรณ  ใชญัน
2. นางอัญชิษฐา  วิชาพูล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภวัตร  ผึ่งผาย
2. นายอนุชา  โมหา
 
1. นายวิศิษย์  ใชญัน
2. นางมลิวรรณ  ใชญัน