สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายธนกฤต  กุลบุตร
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปุระกรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีวัฒนานนท์
2. นางวิลาวัลย์  คำวัน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงธิวาภรณ์  อัครเเสน
2. เด็กชายธีรภัทร์  ถิรรัฐเศรษฐ์
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีวัฒนานนท์
2. นางจันทร์แข  เชื้อช้าง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทาสะอาด
2. เด็กหญิงนาตยา  ทาตะนาม
3. เด็กหญิงปิยะดา  สิงห์มุ้ย
4. เด็กหญิงพิยาดา  แก่นดี
5. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  ปุระกรณ์
6. เด็กชายศาสตราวุฒิ  ทรายหิน
 
1. นางวิลาวัณย์  คำวัน
2. นางนงลักษณ์  ศรีวัฒนานนท์
3. นางสาวสง่า  มารุตะพันธ์
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราพร  หิมะคุณ
 
1. นางสุภิมล  จันทรักษา