สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สิงห์กุมภ์
 
1. นายสน  โจระสา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงปฏิพร  นาสุวรรณ์
2. เด็กชายศุภกิจ  กาหาวงศ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีบุญ
2. นางปภาดา  สกุลว่องไว
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วยะลุน
2. เด็กชายวสุกาญจน์  ศรีธาตุ
 
1. นางสาววิลัยวัลย์  วยะลุน
2. นางอารยานี  ศรีเนตร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงชนาพร  บาลุน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พันธุ์วงค์
 
1. นายสน  โจระสา
2. นางสาวประนอม  อัปกาญจน์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงภัทรศยา  สำเภา
 
1. นางสาวบัวสอน  เรียงพรม