สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรวัส  ทาปศรี
2. เด็กหญิงวราพร  ก้อนศรี
 
1. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
2. นางนวพรรณ  พรมสอน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนิสรา  โพธิ์ธา
2. เด็กหญิงไพรวรรณ  บัวเถื่อน
 
1. นางยุพิน  ชาวศรี
2. นายไพบูลย์  แสนทวีสุข
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันวิสา  วงศ์ดำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุจริต
 
1. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
2. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ไหว้พรม
 
1. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเมธวิน  สุดแสดง
2. เด็กหญิงเมย์  มหานิล
 
1. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
2. นายวันดี   ขันเลข