สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรวัส  ทาปศรี
2. เด็กหญิงวราพร  ก้อนศรี
 
1. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
2. นางนวพรรณ  พรมสอน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันวิสา  วงศ์ดำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุจริต
 
1. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
2. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเมธวิน  สุดแสดง
2. เด็กหญิงเมย์  มหานิล
 
1. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
2. นายวันดี   ขันเลข