สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาพร  ธรรมพิทักษ์
2. นายวิชรุต  ประเคน
 
1. นางรินดา  ชมภูศรี
2. นายสิริสมภพ  สุดแสง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขันตรี
2. เด็กหญิงวิลัยพร  พรหมมา
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ลาเบิกบาน
 
1. นางสาวไพจิตร  เทือกท้าว
2. นางสุธิดา  ธรรมสัตย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสถาพร  แก้วประดับ
 
1. นายอดิศักดิ์  จันทะนาม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิชรุต  ประเคน
 
1. นายโผน  ทองเนตร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชวาล  ไขแสง
2. เด็กชายทองชัย  สุดตา
3. เด็กชายวันจักรี  วงตาแพง
 
1. นางสลิลา  เวชพูล
2. นางสาวบุษบา  บุญเติม