สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  หลักทอง
 
1. นายสัมมา  สามัตถิยะ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญปก  ผุยพรม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ใจใหญ่
3. เด็กหญิงสุธิดา  กลมเกลี้ยง
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ขันธ์วงศ์
5. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  แก้วกนก
 
1. นางอรนิตย์  เหล่าสนธิ์
2. นางมาลีรัตน์  สุตาภักดี