สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญกนก  ประทุมชัย
2. เด็กหญิงพรรณิภา  สูงยอดสุด
3. นางสาวศศินา   องอาจ
 
1. นางนัฐพร  ยืนนาน
2. นางวิภาวดี  วงศ์มั่น
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองผุย
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  เทพา
3. เด็กหญิงธนิดา  จูมชัย
4. เด็กหญิงปิยะนุช  สมบูรณ์กุล
5. นางสาวพัชราภา  สินทร
6. เด็กหญิงรัตนภรณ์  สินชู
7. เด็กหญิงวราภรณ์  อ่อนคำลุน
8. เด็กหญิงวศินี  โคตรนาม
9. เด็กหญิงวันนิสา  มณีภาค
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แพงเหล่า
11. เด็กหญิงสุนิสา  พิมพาพันธ์
12. เด็กหญิงสุภัชชา  นะเนตร
13. เด็กหญิงเพชรอรัญ  แรกเรียง
14. เด็กหญิงเยาวรัตน์  วงศ์ภา
15. เด็กหญิงไพลิน  แก้วเพิ่ม
 
1. นางภูสวรรค์  หิรัญศรี
2. นายนัฐกร  กาเผืกนาม
3. นางสุปราณี  พิเคราะห์
4. นางสาวพัชนี  สีทน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรินทรา  พรมสำลี
 
1. นางสาวพัชนี  สีทน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  ทศดร
2. เด็กหญิงประถมพร  จิตนอม
3. นางสาวยุวรรณดา  ทองอ่อน
4. เด็กหญิงสุดาพร  วันทา
5. เด็กหญิงไข่มุก  รักษาศรี
 
1. นายนฤพนธ์   พิเคราะห์
2. นางพิกุล  ผลจันทร์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบี  แพงจักร
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ยุตวัน
3. เด็กหญิงอัจจิมา  น้อยดี
 
1. นางราตรี  ศรีนวล
2. นายเพียรทอง  เศวตธรรม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายกฤษณะ  พลาด
2. นางสาวจิราพร  ทศดร
 
1. นายนฤพนธ์  พิเคราะห์
2. นางสาวพัชนี  สีทน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายกิตติชัย  คำอ่อน
2. เด็กชายธิตินันท์  วงษ์มั่น
 
1. นายนฤพนธ์  พิเคราะห์
2. นายไทยวิจิตร  ศรีวะรมย์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงขวัญกนก  ประทุมชัย
2. เด็กชายชัยกรณ์  เหลากรม
 
1. นางณัฐพร  ยืนนาน
2. นางสาวสุวภัทร  กำเนิดสิงห์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงศศินา  องอาจ
 
1. นางณัฐพร  ยืนนาน
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฎิวัติ  สืบสระ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  สอนสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นายสำราญ  ใบยพฤกษ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เคหวัฒน์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สัตย์ธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นายแสงทอง  นนท์ศิลา
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทวีศักดิ์  ยุตวัน
2. เด็กชายประเสริฐ  พิมพาพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นายอนุชิต  อินทร์หอม