สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พรมบุดดี
2. เด็กชายอัครชัย  ซ่อมทอง
 
1. นายประเสริฐ  โพธิยา
2. นายกิตติชัย  บุรัสการ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเฉลิมชัย  ก๋าวี
 
1. นางดวงใจ  แก้วเนตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เพชรพันธ์
 
1. นายสมชัย  วงษ์พานิช
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  ภาษารี
2. เด็กหญิงญานิศา  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยะโอชะ
4. เด็กหญิงณัฐรุจา  อินธิจักร์
5. เด็กชายสิทธิศักด์  ไทยบำรุง
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  คัชกรณ์
7. เด็กหญิงสุมาลี  โคตรนนท์
8. เด็กหญิงสุวนันท์  ขันสิงห์
9. เด็กหญิงอรอนงค์  เพชรพันธ์
 
1. นายสมชัย  วงษ์พานิช
2. นายนิพล  ภาษารี
3. นางนันทินี  วงษ์พานิช
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รูปพรรณ
 
1. นางนภารัตน์  เสริมทรัพย์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธารตะวัน  จิตธรรม
2. เด็กหญิงศศิธร  ทองลือ
3. เด็กหญิงแววตา  ทองโสภา
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
2. นางดวงใจ  แก้วเนตร
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพฤทธิ์  ศรีวิเศษ
2. เด็กชายวรวัฒน์  คุณสวัสดิ์
 
1. นายวัชรินทร์  เมธาภิวัฒนา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เคนงาม
2. เด็กชายนิรุทธิ์  เพชรพันธ์
3. เด็กชายยงยุทธ  เหล่าสิงห์
 
1. นายวัชรินทร์  ภาษารี
2. นายกณวรรธน์  นาแถมทอง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลเศษ
2. เด็กชายนิพนธ์  บึ้งเบ้า
3. เด็กชายสุทัศน์  ชาชิรัส
 
1. นายวัชรินทร์  ภาษารี
2. นางจุไรรัตน์  ภาษารี