สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  ชื่นใจ
 
1. นางวิยดา  ครองยุติ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสันต์  ชาหลักคำ
2. เด็กชายธีระพงษ์  เชื้อจำพร
3. เด็กชายพงศธร  สุมาจิตร
 
1. นางวิยะดา  สันตพันธ์
2. นายสายยา  สันตพันธ์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศตวรรษ  ลี้ลับ
2. เด็กชายสุธี  โอสถศรี
 
1. นางปาริยา   ปริโยทัย
2. นางวิยะดา  สินตะพันธ์