สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงต้นว่าน  ขนุนทอง
2. เด็กชายธัทชัย  ประสมพลอย
3. เด็กชายพชรพล  ลีลา
4. เด็กชายสุขทวี  แสงใสแก้ว
5. เด็กชายอดุวิทย์  ภู่สำเภา
 
1. นางสาวสุพรรณษ  รอบรู้ดี
2. นางสาวนิภาพรรณ์  ชัยชิต
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญสิตา  โสมเกตรินทร์
 
1. นายเด่นชัย  ภูผากัมปนาท
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิศรุต  ประเคน
 
1. นายโผน  ทองเนตร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พลหาญ
 
1. นายนนท์ธวัช  คำภาทู
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยราช  บุดดีอ้วน
 
1. นายอุไร  เลขสันต์