สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล   ไชยลาโพธิ์
2. เด็กชายทศพล  ประเสริฐชาติ
 
1. นายสมชาย  กนกพงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  โลหะกุล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  คิดการ
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  พรมสำลี
2. เด็กชายสุริยา  สุขเกษม
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
2. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มั่นยืน
2. เด็กหญิงวิชุดา   เจริญชาติ
3. นางสาวอรัญญา  จูมลี
4. เด็กหญิงอริตา  รัตนโสภา
5. เด็กหญิงเกวลิน  ผงจันทร์
 
1. นางสาวกุลญาดา  เจริญชาติ
2. นายโยธิน  อินผล
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  คนล้ำ
2. เด็กหญิงปวีณา  ปราบภัย
3. เด็กชายพีระวัฒน์  ฟองอ่อน
4. เด็กชายวัชรินทร์  มั่นทน
5. เด็กชายวิไล  น้อยจันทร์ไทย
6. เด็กชายสันทัศน์  คำแพง
7. เด็กหญิงสุวดี  ศิริลาภ
8. เด็กหญิงอภิญญา  ทัศน์ศรี
9. เด็กหญิงอรยา  คงทน
10. เด็กชายแสงอาทิตย์  คงทน
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
2. นายพิสิฐ  พวงศรี
3. นางสาวศิรินันท์  สาสิงห์
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  อุ่นหล้า
2. เด็กชายทวีโชค  ไชยพันโท
3. เด็กหญิงอรดา  ตันยะกุล
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นายบัณฑิกฤษฎิ์  สมมุติ
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวัฒน์  คงทน
2. เด็กชายธีรพงษ์  บุญยงค์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เพ็กตรี
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นายบัณฑิกฤษฎิ์  สมมุติ
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  สุดสี
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  สุดสี
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี