สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทรย้อย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  สุวานิช
2. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีวิบูรณ์
3. เด็กชายจีระศักดิ์  เกื้อกูล
4. เด็กหญิงชไมพร  ไต่ไม้งาม
5. เด็กชายทวีศักดิ์  ถิ่นนาเมือง
6. เด็กหญิงธันยาพร  ทองจันดา
7. เด็กชายนำผล  เสียงเย็น
8. เด็กหญิงปริญญา  กาสีวงค์
9. เด็กหญิงปิยธิดา  โสดา
10. เด็กหญิงพัชรพร  คำพิมพ์
11. เด็กหญิงวารุณี  ป้องทรัพย์
12. เด็กหญิงวิจิตรา  ขันสิงห์
13. เด็กชายสถาพร  พรประเสริฐ
14. เด็กหญิงสุฑามาศ  กล้าหาญ
15. เด็กหญิงอาภัสรา  วงศ์ฤทธิ์
 
1. นายสำเร็จ  สามัตถิยะ
2. นางวัฒนาภรณ์  ดุจดา
3. นางพิกุล  ฤทธิสุทธิ์