สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  จงสมไชย
2. เด็กหญิงทัศพร  จันทะวงศ์
3. เด็กหญิงพรพิมล  แจ้งสว่าง
4. เด็กหญิงพิกุลทอง  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงวิภาภรณ์  วันหลาบคำ
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พิมพ์กาล
7. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  สิทธิวงศ์
 
1. นางกฤตยา  เจริญกิจ
2. นางแพงพันธ์  พรมสำลี
3. นางรัชตา  เจริญยศธนา