สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุวรรณผา
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  วารีพัฒน์
3. เด็กชายธีรพัฒน์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินทร์สา
2. นางสาวกัญญาณี  พรหมจรรย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  หลักคำ
2. เด็กหญิงพิชชาพร  พูยะดาว
 
1. นางมลิวัลย์  ดอนสิงห์
2. นางสาวกัญญานี  พรหมจรรย์