สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไกยภูมิ
2. เด็กหญิงรัตนลาวัลย์  งามเจริญ
3. เด็กหญิงอรปรีญา  พลพนา
 
1. นางสาวเขมิกา  วิลาวรรณ์
2. นางสาวพรพรรณ  เจริญรอย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เจริญดง
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  นิรุตมล
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนันทา  ทองเพ็ญ
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
5 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สมพล
2. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์ศรี
 
1. นางวดาริกา  ยิ่งยืน
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนันท์  ส่งศรี
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรแสน
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  ผลสุข
 
1. นายเสกศักดิ์   บุตรแสน