สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรคพล  อาศัยบุญ
 
1. นางวิริยา  สุตาวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มณีกรรณ์
 
1. นางวันเพ็ญ  จันจุติ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุชิต  เจริญรอย
 
1. นายศิทธราธิวัฒน์  สิถิระบุตร
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมินตรา  จันทร์นันท์
 
1. นางลักขณา  จันทร์เต็ม