สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำแคน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงสิริยากร  ทองรุ่งโรจน์
 
1. นางจารุวรรณ  ทองประเสริฐ
2. นางสาวเข็งคำ  มีพิมพ์
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภพร  ศรศิลป์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เพิ่มพิม
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  วงศิริ
 
1. นางจารุวรรณ  ทองประเสริฐ
2. นางสาวรตยา  จันทร์สิงห์