สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำแคน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภพร  ศรศิลป์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เพิ่มพิม
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  วงศิริ
 
1. นางจารุวรรณ  ทองประเสริฐ
2. นางสาวรตยา  จันทร์สิงห์