สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันหอม
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุทธิธรรม
 
1. นายณรงค์  ขจัดมลทิน
2. นางบุษราคำ  ขวัดมลทิน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกกร  จันทร์หวาน
2. นางสาวนิลาวรรณ  จันทวงศา
3. นางสาวพิยะดา  บุญโสม
4. นางสาววราภรณ์  ตุ่นต้น
5. นางสาววลีภรณ์  คำภิลา
6. นางสาววันอาสา  คุณประชา
7. เด็กหญิงสุธีรา  เหล่าหมั้น
8. นางสาวสุภาภรณ์  สร้อยพิจิตร
9. นางสาวเวฬุวัน  สร้อยสิงห์
10. นางสาวแววตา  ทองมา
 
1. นางธิติมา  ชิณพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  ทานะสิงห์