สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญานิกา  เข็มเงิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรศรีี
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุดบอนิจ
4. เด็กหญิงรัชรินย์  ดวงดาว
5. เด็กหญิงอุษณีย์  ลือนาม
 
1. นางจันทิมา  เครือสีดา
2. นายทวีชัย  จำปาวัลย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  ลือนาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  รอบรู้
3. เด็กหญิงญาณิศา  เข็มเงิน
4. เด็กหญิงเมธาวรรณ  ไกยพันธ์ุ
5. เด็กหญิงโสภิตา  อุดมสิน
 
1. นายทวีชัย  จำปาวัลย์
2. นางวัชรินทร์  บุญผุย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงธรรมนูญรัฐ  บุญผุย
2. เด็กหญิงวรินทร์ธร  อมรสิน
 
1. นางวัชรินทร์  บุญผุย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายพายุ  คงนิล
2. เด็กชายสิทธิชาติ  กาสีวงศ์
 
1. นางไกรศรี  ชาสุรีย์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงนิลุบล  เชาว์พลกรัง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เหล่าวัน
 
1. นางไกรศรี  ชาสุรีย์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงนันทพร  ไชยปราณี
 
1. นางไกรศรี  ชาสุรีย์