สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธา  จันทร์ดวง
 
1. นางมยุรา  จันทร์ดวง
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรุ่งตะวัน  สายเนตร
 
1. นายอุไร  เลขสันต์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เฉลิมวงศ์
 
1. นางขนิษฐา  เลขสันต์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ขุนผจง
 
1. นางขนิษฐา  เลขสันต์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์ใหม่
 
1. นางขนิษฐา  เสขสันต์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ทินโนรส
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ผ่านวงษ์
3. เด็กชายพิชัยมงคล  งามจันทร์
 
1. นายอุไร  เลขสันต์
2. นางขนิษฐา  เลขสันต์