สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแมด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  มุทาพร
2. เด็กชายพัฒระพงษ์  พรมประโคน
 
1. นางสาวนฐพร  ชูชาติ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  หมื่นหน้า
2. เด็กหญิงอรัญญา  สดีวงศ์
 
1. นางสาวนฐพร  ชูชาติ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  ทองสัมฤทธ์
 
1. นางสาวมยุรี  โคตรสมบัติ