สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ประทุมวงศ์
2. เด็กหญิงอัญชรี   แสงสว่าง
 
1. นางสาวนวลฉวี  ทานุกรม
2. นายธงชัย  พูลภาพ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สังตะวัตร
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  อินโสม
 
1. นางสาวนวลฉวี  ทานุกรม
2. นายธงชัย  พูลภาพ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายไทยสัน  ป้องงาม
 
1. นางสาวนวลฉวี  ทานุกรม