สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสรา  จันสุข
2. เด็กหญิงพัชรา  ทีเขียว
3. เด็กหญิงพัชรี  ทีเขียว
4. เด็กหญิงวิภา  ยศบุญ
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญทรง
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ทาบุดดา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แก้วตา
2. นางเพชรมณี  สมพบ
3. นางบุญมี  เสียงเสนาะ