สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  รอดทุกข์
2. เด็กหญิงฉริยะ  ยาตรา
3. เด็กหญิงนิพาพร  อุรีรัมย์
4. เด็กหญิงรัตนา  ย้อไธสง
5. เด็กหญิงสุภาพร  ยาตรา
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โพธิ์เทศ
7. เด็กหญิงอาทิตยา  นนพละ
 
1. นางสาวมาลัยทิพย์  จำปาโท
2. นายสถาพร  ทาตระกูล