สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระชัย  สุธรรมวงศ์
 
1. นายทวีวัฒน์  คัทมาร
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมวดี  แสวงนาม
2. เด็กหญิงสายชล  ขันจันทา
3. เด็กหญิงอรจิรา  คุณประชา
 
1. นางรัตน์ติญา  ครึ่งมี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  คัทมาร
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรศักดิ์  สายทอง
 
1. นายทวีวัฒน์  คัทมาร