สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธเนศ  เครื่องจันทร์
 
1. นางสุพิมพ์ภัค  โขมะพัฒน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษญาดา  ทองพันช่าง
2. เด็กหญิงกฤษยาณี  ภู่กำชัย
3. เด็กหญิงกิ่งกาญ  ระเบียบ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงค์บัว
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผักกูด
6. เด็กชายชานนท์  โล่คำ
7. เด็กชายชานันท์  บุญจริง
8. เด็กชายชินชร  กริชพิทักษ์เงิน
9. เด็กหญิงฐิตาธร  ศรีมาชัย
10. เด็กชายฐิติพงษ์  ศรีธรรมมา
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธิมาทา
12. เด็กหญิงทิพากร  ริเริ่ม
13. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิติ
14. เด็กหญิงธีราดา  ดีไว
15. เด็กชายนวพล  นนพละ
16. เด็กหญิงนิตยา  พุทธา
17. เด็กหญิงนิราวัลย์  ร่วมบุญ
18. เด็กหญิงปันฑารีย์  ฟองลม
19. เด็กชายพีระพัฒน์  สายแก้ว
20. เด็กหญิงภัทรดา  สมอทอง
21. เด็กชายมณพงศ์  จรรยงพันธุ์
22. เด็กหญิงรัตนา  ศรีคุณ
23. เด็กหญิงรุจิรา  บุญธรรม
24. เด็กหญิงวนิดา  ผลจันทร์
25. เด็กหญิงศศิธร  โภคทรัพย์
26. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีจันทร์
27. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไม้น้อย
28. เด็กชายสิริภพ  ทองเติม
29. เด็กหญิงสุทธิดา  พรมทอง
30. เด็กหญิงสุธีมนต์  อุตอามาตย์
31. เด็กหญิงสุภาวดี  วิทามาศ
32. เด็กหญิงอชิตา  โคตวงค์
33. เด็กหญิงอภิภวดี  ตาอินทร์
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีจันทร์
35. เด็กหญิงอริศรา  เรือนพิมพ์
36. เด็กหญิงอลิษา  สมาน
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  กออ่อน
38. เด็กหญิงเกศชฎาภรณ์  เสาทวี
39. เด็กหญิงเนตรนภา  นารักษ์
40. เด็กหญิงโชติมา  พิมพ์รัตน์
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  โลมรัตน์
2. นางอัจจิมา  พรสี่
3. นายอนุชิต  ชูช้าง
4. นางสาวธาราทิพย์  บัวเหลา
5. นางมิลันตี  สีเขียว
6. นางพรจันทร์  บุญพอ
7. นางสาวมาลัย  พวงพิลา
8. นายอุเทน  ละศรีจันทร์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษ์  พะวัง
2. เด็กชายชินวัตร  ดวงพุฒ
3. เด็กชายชูศักดิ์  ฉลูศรี
4. เด็กหญิงธัญญา  ปาสาบุตร
5. เด็กหญิงนฤมล  สิ้นภัย
6. เด็กหญิงพรวิภา  พิมพ์ทอง
7. เด็กชายภัทราวุธ  สุดหล้า
8. เด็กชายฤทธิกร  ศุภสุข
9. เด็กหญิงสุชัญญา  น้อยตา
10. เด็กชายเทพพนม  เขียวแก้ว
 
1. นางอัจจิมา  พรสี่
2. นางรุ้งลาวัลย์  โลมรัตน์